china ocean shipping agency nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

china ocean shipping agency nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm china ocean shipping agency giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của china ocean shipping agency.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • china ocean shipping agency

    * kinh tế

    công ty đại lý vận tải viễn dương Trung Quốc