china ocean shipping company nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

china ocean shipping company nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm china ocean shipping company giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của china ocean shipping company.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • china ocean shipping company

    * kinh tế

    công ty vận tải viễn dương Trung Quốc