china painting nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

china painting nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm china painting giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của china painting.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • china painting

    * kỹ thuật

    sự vẽ hoa lên sứ