anti slipping nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

anti slipping nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm anti slipping giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của anti slipping.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • anti slipping

    * kỹ thuật

    vật cản trượt