anti logarithm nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

anti logarithm nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm anti logarithm giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của anti logarithm.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • anti logarithm

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    số đối logarít