act of god nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

act of god nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm act of god giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của act of god.

Từ điển Anh Việt

  • act of god

    thiên tai (như bão, lụt, động đất...)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • act of god

    * kinh tế

    thiên tai

    trường hợp bất ngờ (bất khả kháng)

Từ điển Anh Anh - Wordnet