actinal nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

actinal nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm actinal giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của actinal.

Từ điển Anh Việt

  • actinal

    * tính từ

    thuộc tấm toả tia

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • actinal

    (of radiate organisms) located on the surface or end on which the mouth is situated

    Antonyms: abactinal