activism nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

activism nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm activism giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của activism.

Từ điển Anh Việt

  • activism

    * danh từ

    (triết học) chủ nghĩa tích cực

    sự tuyên truyền tích cực cho một học thuyết

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • activism

    a policy of taking direct and militant action to achieve a political or social goal