actinides nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

actinides nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm actinides giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của actinides.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • actinides

    * kỹ thuật

    họ actini