actinula nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

actinula nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm actinula giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của actinula.

Từ điển Anh Việt

  • actinula

    * danh từ

    (sinh học) ấu trùng