actuator nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

actuator nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm actuator giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của actuator.

Từ điển Anh Việt

 • actuator

  (Tech) bộ [cần] truyền động; bộ kích thích; bộ viết-đọc; bộ điều tiết; thiết bị truyền động [TQ]

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • actuator

  * kỹ thuật

  bộ dẫn động

  bộ khởi động

  bộ kích động

  bộ kích thích

  bộ phận truyền động

  cơ cấu điều chỉnh

  cơ cấu phát động

  cơ cấu truyền động

  hệ khởi động

  phần tử dẫn động

  điện tử & viễn thông:

  bộ phận thao diễn

  điện:

  bộ tác động

  cơ khí & công trình:

  cái trợ động

  ô tô:

  cơ cấu chấp hành

  toán & tin:

  cơ chế truy cập

  cơ chế truy xuất

  xây dựng:

  sự dẫn động máy

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • actuator

  a mechanism that puts something into automatic action