actuator disc nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

actuator disc nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm actuator disc giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của actuator disc.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • actuator disc

    * kỹ thuật

    đĩa dẫn động