actuator disk nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

actuator disk nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm actuator disk giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của actuator disk.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • actuator disk

    * kỹ thuật

    đĩa dẫn động