actress nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

actress nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm actress giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của actress.

Từ điển Anh Việt

  • actress

    /'æktris/

    * danh từ

    nữ diễn viên, đào hát

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • actress

    a female actor