actium nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

actium nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm actium giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của actium.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • actium

    an ancient town on a promontory in western Greece

    the naval battle in which Antony and Cleopatra were defeated by Octavian's fleet under Agrippa in 31 BC

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).