act up nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

act up nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm act up giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của act up.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • act up

  misbehave badly; act in a silly or improper way

  The children acted up when they were not bored

  Synonyms: carry on

  make itself felt as a recurring pain

  My arthritis is acting up again

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).