nam việt trong Tiếng Anh là gì?

nam việt trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nam việt sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nam việt

    cochin china; south vietnam