nam tuyến trong Tiếng Anh là gì?

nam tuyến trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nam tuyến sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nam tuyến

    south of 17th parallel