nam kỳ trong Tiếng Anh là gì?

nam kỳ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nam kỳ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nam kỳ

    xem nam việt

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • Nam Kỳ

    Cochichina