nam sinh trong Tiếng Anh là gì?

nam sinh trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nam sinh sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nam sinh

    schoolboy

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

  • nam sinh

    Boy pupil, boy student

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • nam sinh

    boy pupil, boy student