nam châm trong Tiếng Anh là gì?

nam châm trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nam châm sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • nam châm

  magnet

  kim nam châm luôn chỉ về hướng bắc the magnetic needle always points north

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • nam châm

  * noun

  magnet

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • nam châm

  magnet, magnetic