nam tư trong Tiếng Anh là gì?

nam tư trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nam tư sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nam tư

    * ttừ

    yugoslavian, jugoslav

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • Nam Tư

    Yugoslavia