nam tiến trong Tiếng Anh là gì?

nam tiến trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nam tiến sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nam tiến

    (từ cũ) southward march

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

  • nam tiến

    (từ cũ) Southward march

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • nam tiến

    southward march