nam bán cầu trong Tiếng Anh là gì?

nam bán cầu trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nam bán cầu sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nam bán cầu

    southern hemisphere

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

  • nam bán cầu

    Southern hemisphere

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • nam bán cầu

    southern hemisphere