nam dược trong Tiếng Anh là gì?

nam dược trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nam dược sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nam dược

    vietnamese medicine, title of a book by tuệ tĩnh