nam thí sinh trong Tiếng Anh là gì?

nam thí sinh trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nam thí sinh sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • nam thí sinh

    male candidate