nam trầm trong Tiếng Anh là gì?

nam trầm trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nam trầm sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nam trầm

    (nhạc) bass

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

  • nam trầm

    (nhạc) Bass

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • nam trầm

    bass