nam diễn viên trong Tiếng Anh là gì?

nam diễn viên trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nam diễn viên sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nam diễn viên

    * dtừ

    actor

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • nam diễn viên

    male actor