nam tào trong Tiếng Anh là gì?

nam tào trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nam tào sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nam tào

    a constellation in the northern hemisphere

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • nam tào

    a constellation in the northern hemisphere