nam vô trong Tiếng Anh là gì?

nam vô trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nam vô sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nam vô

    như na mô

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

  • nam vô

    như na mô