nam vang trong Tiếng Anh là gì?

nam vang trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nam vang sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • Nam Vang

    Phenom Penh