nam tính trong Tiếng Anh là gì?

nam tính trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nam tính sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nam tính

    male sex

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

  • nam tính

    male sex

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • nam tính

    male sex