nam trung trong Tiếng Anh là gì?

nam trung trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nam trung sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • nam trung

  (nhạc-giọng) baritone

  giọng nam trung baritone voice

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • nam trung

  (nhạc) Baritone

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • nam trung

  baritone