nam bộ trong Tiếng Anh là gì?

nam bộ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nam bộ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nam bộ

    xem nam việt

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

  • nam bộ

    Southern part (of an area)

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • nam bộ

    southern part (of an area)