nam giới trong Tiếng Anh là gì?

nam giới trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nam giới sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nam giới

    xem phái nam

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

  • nam giới

    Male sex, the sterner sex

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • nam giới

    male sex