nam trang trong Tiếng Anh là gì?

nam trang trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nam trang sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • nam trang

  man's clothing

  cải dạng nam trang to disguise oneself as a man

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • nam trang

  Man's clothing

  Cải dạng nam trang: To disguise oneself as a man

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • nam trang

  man’s clothing