nam nhi trong Tiếng Anh là gì?

nam nhi trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nam nhi sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nam nhi

    he-man

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

  • nam nhi

    Son, man

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • nam nhi

    son, man