nam bằng trong Tiếng Anh là gì?

nam bằng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nam bằng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nam bằng

    xem nam bình

    traditional song (originated in the central regions)

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • nam bằng

    traditional song (originated in the central regions)