nam binh sĩ trong Tiếng Anh là gì?

nam binh sĩ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nam binh sĩ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • nam binh sĩ

    enlisted man