nam bình trong Tiếng Anh là gì?

nam bình trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nam bình sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nam bình

    cũng nam bằng