nam phục trong Tiếng Anh là gì?

nam phục trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nam phục sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nam phục

    traditional clothing (of vietnam)

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

  • nam phục

    Traditional clothing (of Vietnam)

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • nam phục

    traditional clothing (of Vietnam)