nam châm điện trong Tiếng Anh là gì?

nam châm điện trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nam châm điện sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nam châm điện

    electromagnet

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • nam châm điện

    electromagnet