nam tôn trong Tiếng Anh là gì?

nam tôn trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nam tôn sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nam tôn

    xem nam tông