nam băng dương trong Tiếng Anh là gì?

nam băng dương trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nam băng dương sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nam băng dương

    antarctic ocean