lạc trong Tiếng Anh là gì?

lạc trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lạc sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • lạc

  xem đậu phụng

  stray; lost

  đạn lạc a stray bullet

  lạc vào rừng rậm to be lost in the thick woods; to lose oneself in the thick woods

  to stray

  lạc ra khỏi khu phi quân sự to stray away from the demilitarized zone

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • lạc

  * noun

  peanut; ground-nut

  kẹo lạc: peanut sweets

  * verb

  to lose; to stray

  đạn lạc: a stray bullet. to be out of

  lạc giọng: to be out of tune. to mislay

  hay để lạc giấy tờ: to often mislay documents

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • lạc

  peanuts; to be lost, go astray, lose one’s way