lạc hướng trong Tiếng Anh là gì?

lạc hướng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lạc hướng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lạc hướng

    to go in the wrong direction; to go the wrong way

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

  • lạc hướng

    Lose one's bearing

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • lạc hướng

    lose one’s bearing