lạc loài trong Tiếng Anh là gì?

lạc loài trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lạc loài sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lạc loài

    alone in a strange land

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

  • lạc loài

    alone in a strange land

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • lạc loài

    alone in a strange land