lạc thai trong Tiếng Anh là gì?

lạc thai trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lạc thai sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lạc thai

    miscarriage, abortion