lạc đệ trong Tiếng Anh là gì?

lạc đệ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lạc đệ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lạc đệ

    fail an examination

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • lạc đệ

    fail an examination