lạc mất trong Tiếng Anh là gì?

lạc mất trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lạc mất sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lạc mất

    lost

    lạc mất phương hướng lose direction